GDPR

GDPR

GDPR

Persondatapolitik

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

I denne privatlivspolitik får du nærmere information om, hvordan The Funky Forest ApS håndterer de personoplysninger, som vi behandler og på hvilket grundlag dette sker. I politikken får du derudover viden om dine særlige rettigheder, som du har som registreret i forhold til vores behandlingen af dine personhenførbare oplysninger.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

The Funky Forest ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.
Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

The Funky Forest ApS

Birkebakken 10, 8870 Langå

CVR-nr.: 39371871

Telefon: 71998094

E-mailadresse: mail@thefunkyforest.com

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger:

 • Formål: at besvare henvendelser fra potentielle kunder.
 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: kundeoplysninger samt ikke kundeoplysninger i form af e-mailadresse, fornavn og efternavn samt telefonnummer.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Retsgrundlaget for behandlingen er henholdsvis databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra bog samtykke efter art. 6, stk. 1, litra a i tilfælde af, at betingelserne for samtykke er opfyldt.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

 • Personoplysningerne stammer fra, at potentielle kunder henvender sig på The Funky Forest ApS’ hjemmeside (thefunkyforest.com) med henblik på at ville indhente tilbud eller i øvrigt indgå dialog med The Funky Forest ApS.

Opbevaring af dine personoplysninger:

 • Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på, om der fortsat er et sagligt formål samt om behandling fortsat er nødvendig, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

Cookiepolitik

Når du er kunde og handler hos os, behandles følgende personoplysninger: 

 • Formål: at yde The Funky Forests service i form af retreats/overnatning.
 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: kundeoplysninger (navn, e-mail, telefonnummer, adresse, betalingsoplysninger) samt oplysninger om personer omtalt i dokumenterne, som kan være mange og forskelligartede og variere fra sag til sag.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine almindelige personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1. litra a, hvis du har givet samtykke, art. 6, stk. 1, litra b og b, hvis det er nødvendigt som følge af en aftale, du har indgået med os, Artikel 6, stk. 1, litra c, hvis det er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse, Artikel 6, stk. 1, litra f, hvis er er nødvendigt for at forfølge en legitim interesse, og at dine interesser, grundlæggende- eller frihedsrettigheder ikke går forud herfor.

Retsgrundlaget for vores behandling af følsomme personoplysninger forbundet med følger af:

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2. litra a, hvis du har givet udtrykkeligt samtykke til behandling af sådanne personoplysninger til et eller flere specifikke formål, medmindre det i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret er fastsat, at det i stk. 1 omhandlede forbud ikke kan hæves ved dit samtykke.• Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2. litra b, hvor behandling er nødvendig for at overholde vores eller dine arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser og specifikke rettigheder, for så vidt den har hjemmel i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret eller en kollektiv overenskomst i medfør af medlemsstaternes nationale ret, som giver fornødne garantier for dine grundlæggende rettigheder og interesser.• Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2. litra c, hvor behandling er nødvendig for at beskytte dine eller en anden fysisk persons vitale interesser i tilfælde, hvor du fysisk eller juridisk ikke er i stand til at give samtykke.• Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2. litra f, hvor behandling er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller når domstole handler i deres egenskab af domstol.• Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2. litra g, hvor behandling er nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret og står i rimeligt forhold til det mål, der forfølges, respekterer det væsentligste indhold af retten til databeskyttelse og sikrer passende og specifikke foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes grundlæggende rettigheder og interesser.• Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2. litra h, hvor behandling er nødvendig med henblik på forebyggende medicin eller arbejdsmedicin til vurdering af arbejdstagerens erhvervsevne, medicinsk diagnose, ydelse af social- og sundhedsomsorg eller -behandling eller forvaltning af social- og sundhedsomsorg og -tjenester på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret eller i henhold til en kontrakt med en sundhedsperson og underlagt de betingelser og garantier, der er omhandlet i stk. 3.• Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2. litra i, hvor behandling er nødvendig af hensyn til samfundsinteresser på folkesundhedsområdet, f.eks. beskyttelse mod alvorlige grænseoverskridende sundhedsrisici eller sikring af høje kvalitets- og sikkerhedsstandarder for sundhedspleje og lægemidler eller medicinsk udstyr på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, som fastsætter passende og specifikke foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder, navnlig tavshedspligt.• Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2. litra j, hvor behandling er nødvendig til arkivformål i samfundets interesse, til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i overensstemmelse med artikel 89, stk. 1, på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret og står i rimeligt forhold til det mål, der forfølges, respekterer det væsentligste indhold af retten til databeskyttelse og sikrer passende og specifikke foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes grundlæggende rettigheder og interesser.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

 • Dataen stammer fra dig, der har sendt dine kundeoplysninger.

Modtagere eller kategorier af modtagere:

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Medarbejdere i The Funky Forest ApS.

Opbevaring af dine personoplysninger

 • Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi altid vil vurdere, om der fortsat er et sagligt formål samt om behandling fortsat er nødvendig, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret. Behandlingen ophører som hovedregel senest et år efter modtagelsen af personoplysninger, medmindre der er særlige omstændigheder der gør, at en fortsat behandling vil være lovlig.

Hvis du ansøger om et job hos os, behandles følgende personoplysninger:

 • Formål: at vurdere ansøgeren som kandidat• Hvilke typer personoplysninger behandler vi: oplysninger om ansøgere fra CV, ansøgninger og øvrige bilag i form af navn, e-mailadresse, tidligere stillinger og erhvervserfaring, kompetencer, adresse og fødselsdagsdato mv.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Retsgrundlaget for behandlingen er henholdsvis databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og samtykke efter art. 6, stk. 1, litra a i tilfælde af at betingelserne for samtykke er opfyldt.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

 • Personoplysningerne stammer fra dokumenter, som ansøgeren af egen fri vilje har sendt til The Funky Forest i forhåbning om at blive ansat i en stilling hos The Funky Forest.

Opbevaring af dine personoplysninger:

 • Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på, om der fortsat er et sagligt formål samt om behandling fortsat er nødvendig, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret. Har du givet samtykke til, at din ansøgning må beholdes og opbevares af The Funky Forest til fremtidig rekruttering, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte The Funky Forest med henblik herpå.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning

Dette er 1.0 version af The Funky Forest ApS’ persondatapolitik skrevet 10. marts 2022.